รถทัวร์จะจอดรอฉันตรงจุดข้ามชายแดนหรือไม่?

ปกติแล้วรถโดยสาร ตัวจะต้องรักษาเวลาทำตามตารางการเดินทางที่กำหนด ถ้าคุณไม่มีวีซ่าเหมาะสมสำหรับการเดินทาง ที่สามารถขอได้ก่อนทางเว็ปไซต์ของสถานทูตประเทศนั้นๆ หรือหนังสือเดินทางของคุณเกิดหายระหว่างทาง หรือใช้เวลาในห้องน้ำนานเกินไป หรือคุณไม่มีเงินสกุลของประเทศนั้นๆ ในการจ่ายค่าทำวีซ่า หรือหากคุณถูกกักกันโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐระหว่างทาง หรือถ้าสิ่งใดๆเกิดขึ้นที่ทำให้เกิดความล่าช้าในการข้ามเขตแดน รถโดยสารจะไม่ขอรับผิดชอบหรือรอไม่ว่าจะในกรณีใดใดทั้งสิ้น อันเป็นผลให้การเดินทางล่าช้า

เพระาฉะนั้น คุณไม่ควรที่จะเสียเวลาไปกับสิ่งเหล่านี้ ซึ่งในนโยบายของรถโดยสารได้เขียนไว้อย่างละเอียดว่าว่า ถ้ามีความล่าช้าเกิดขึ้น รถโดยสารจะนำสัมภาระของคุณและเก็บไว้ที่สถานีปลายทางตามหน้าตั๋วรถทัวร์ที่ระบุไว้ จนกว่าคุณจะมารับสัมภาระคืน

Tags: รถทัวร์, รถบัส, ตั๋วรถทัวร์, ตั๋วรถบัส, รถทัวร์ในไทย, รถบัสในไทย, จองตั๋วรถบัสออนไลน์, จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

OK

ฉันไม่มีหมายเลขการจอง ฉันไม่มีหมายเลขการจอง